تماس با ایده های ناب کسب و کار

آدرس : کرج، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز مرکز رشد و فناروی های سلامت هسته توسعه کارآفرینی و کاریابی ناب 

دکتر ناصر محمدی 

تلفن همراه تماس : 09122850390