آماده همکاری در همه عرصه های کسب و کار مرتبط با رویکرد برنده-برنده

رویکرد هسته توسعه  کارآفرینی و کاریابی  ناب مستقر در مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز، در همه ابعاد  همکاری در همه عرصه های فناورانه با در نظر گرفتن منابع و مزایا برای همه فعالان و شرکای هر کدام از طرح ها و پروژه ها  می باشد.

در این رویکرد، تنوع و کثرت پذیری، انعطاف پذیری بالا و تعامل گسترده خصیصه های این تعامل می باشد

ابعاد توسعه کارآفرینی و کاریابی
 • استعداد یابی 

  این بخش از فعالیت ساختاری شامل برگزاری آزمونهای استعدادیابی، شناسایی استعدادها در جریان کار و سازماندهی را برعهده دارد

 • استعداد پروری کارآفرینی

  هموارسازی مسیر تفکر خلاق و هوشمند، برای تحلیل گری و انجام مهارتهای حرفه ای شناختی و عملیاتی در این بخش می باشد             

 • ساختاردهی کارآفرینی

  بهره گیری از اصول و فنون و روشهای استاندارد و جامع در تولید نیمه صنعتی و صنعتی شدن و همه جانبه نگری یکی از اصول وقواعد کسب و کار در شرکتهای دانش بنیان می باشد

 • توسعه مهارتهای شغلی

   در این بخش، تحلیل عمیق شغلی خدمات فناورانه و پشتیبان فناوری، طراحی دوره های مهارت آموزی شغلی در این بخش مورد توجه می باشد 

 • کاریابی و تامین نیرو

  طراحی سیستم های معرفی نیروهای توانمند و استعدادهای پرورش یافته به صنعت و شناسایی نیازهای صنعت و سازمانهاو موسسات در این بخش و تامین نیروی تضمین شده مورد نظر است.

 • مدرسه کسب و کار

  تبدیل واحد تربیت و مهارت آموزی به ساختار مدرسه کسب و کار فناورانه و در قالب یک پروژه مشترک با پارک فناوری، مراکز رشد و صندوقهای پژوهش و فناوری است

خدمات اجرایی هسته
 • ساختارسازی

  تحلیل توانمندی داوطلبین و شناسایی ظرفیت ساختاری و اماده سازی اولیه  

 • مهندسی کسب و کار

  مهندسی کسب و کار مبتنی بر کارآفرینی و متناسب با ساختار اولیه 

 • زنجیره ارزش

  مهندسی زنجیره ارزش در ارتباط با سطوح قبلی و بعد از کسب و کار و هم چنین کسب و کارهای موازی تکمیلی 

 • مدیریت پروژه

  طراحی پروژه پیاده سازی کسب و کار، از نقطه آغازین در قالب انکوباسیون یا مرحله اجرایی سازی و استقلال