ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت

مهندس محمدحسین محمدی عضو هیات مدیره

مهندس مکانیک

مهندس آرش لطیفیاننایب رئیس هیات مدیره

مهندس عمران

دکتر ناصر محمدیرئیس هیات مدیره

دکترای تخصصی بیماریهای عفونی


دکتر فائزه محمدی عضو هیات مدیره

دکترای مدیریت استراتژیک بازاریابی 

خانم عزیزه فائقی مدیر عامل و عضو هیات مدیره

متخصص کسب و کار 

رزومه اعضای هیات مدیره شرکت

اطلاعات تماس