منشور اخلاقی شرکت

بسمه تعالی

منشور اخلاقی شرکت در جلسه هیات مدیره در تاریخ 95.04.07 مجددا بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید

منشور اخلاقی شرکت  مشاورین ایده ناب:

1. منشور داخلی:

تعریف: منشور داخلی، بر اعضای شرکت ایجاد تعهد میکند و اعضای شرکت، تمامی افرادی هستند که در شرکت بعنوان نیروی ثابت اعم از تمام وقت یا پاره وقت، مدیر یا همکاران پروژه همکاری دارند.

1. همه اعضا نسبت به آرمان و اهداف شرکت متعهد بوده و در تمامی شرایط، منافع شرکت بر منافع فردی ترجیح خواهد داشت.

2. سرمایه زیرساختی شرکت را سرمایه انسانی[1]تشکیل میدهد بنابراین هیچ چیزی در ارزشگذاری، بر نیروی انسانی ترجیح نداشته و همه منابع بعنوان ابزار در خدمت اعضای شرکت خواهد بود.

3. صداقت، قانونمداری، نظم و انضباط، خوش خلقی، همکاری و هماهنگی مبنای کار در درون شرکت است.

4. اعضا نسبت به همدیگر، در تمام شرایط نقش حمایتی خواهند داشت.

5. همه اعضا با رعایت شان و جایگاه اعضای دیگر، در بیان دیدگاهها و نگرش خود در مسائل مرتبط با شرکت، با رعایت احترام و اصول اخلاقی، آزاد هستند بعلاوه دارای ظرفیت لازم برای شنیدن و پذیرش نقطه نظرات سایر اعضای شرکت بوده و از بابت آن متشکر خواهند بود و نقد دلسوزانه، از یک سو زمینه بکارگیری ایده ها و تجربیات دیگران را ایجاد میکند و از سوی دیگر، آنها بعنوان مشورت تلقی می گردد.

6. شرکت بنحوی مدیریت و راهبری میشود که در همه شرایط حقوق مالکیت تجاری و منوی سهامداران و سرمایه گذاران حفظ شده و برای حفظ و ارتقای ارزش اجتماعی و افزایش ارزش و بازدهی دارائیها، همه تلاش سازمانی بکار گرفته خواهد شد.

7. بعنوان یک حق قطعی، مالکیت معنوی[2] همه مشتریان و شرکا در درون شرکت به رسمیت شناخته شده و در تحت هیچ شرایطی، هیچ کدام از اعضای شرکت اعم از مدیران و راهبران، مدیران میانی و کارکنان، مجاز به نقض یا سوء استفاده از آن، نخواهند بود.

8. هر کدام از اعضا، که مسئولیت اجرایی یک پروژه یا بخش مهمی از آن را برعهده میگیرد، درصورت اضطرار برای خروج از شرکت، مکلف است در زمان معقول و منطقی به اطلاع شرکت رسانده و از نظر اخلاقی متعهد میگردد که از هر گونه ضرر و زیان به شرکت جلوگیری کند.

2. منشور اخلاقی نسبت به مشتریان:

تعریف: مشتریان، بعنوان سرمایه اصلی شرکت، کسانی هستند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، از خدمات و محصولات شرکت استفاده میکنند.

1. رعایت اصل "حق با مشتری است" در همه شرایط لازم است.

2. مشتری و اعتماد او، سرمایه اصلی شرکت محسوب میشود همه اعضای شرکت، خود را مکلف می دانند در همه شرایط، در رابطه با رعایت حقوق مشتری کوشا بوده و نسبت به آن جوابگو باشند.

3. صداقت در ارائه پاسخگویی و راهنمایی مشتریان، مشارکت مشتری در مدیریت تصمیم گیری و اقدام در پروژه ها یک اصل پذیرفته شده محسوب میشود.

4. تضمین کیفیت محصولات و خدمات آزمایشگاهی که به مشتریان عرضه میشود یکی از اصول اساسی شرکت محسوب می شود و در همه شرایط خود را ملزم به رعایت آنها می داند.

3. منشور اخلاقی نسبت به شرکا [3] :

تعریف: شرکاء، اشخاص حقوقی (در شرایط خاص حقیقی) هستند که در قالب کنسرسیوم[4] دائمی یا موقت، در تامین منابع سرمایه ای، مدیریت و اجرای طرحها و پروژه ها مشارکت دارند. شرکت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم هدفمند و یکپارچه حمایت کامل خواهد کرد.

1. حقوق همه اعضای کنسرسیوم (با منافع مشترک همه اعضا) بر منافع اختصاصی، شرکت ترجیح خواهد داشت.

2. حقوق شرکا در قالب قراردادها در تمامی شرایط لازم الاجراست.

3. صداقت در رعایت منافع طرفین در تمامی شرایط لازم الاجراست.

4. موفقیت شرکا، بعنوان یک اصل در منشور شرکت پذیرفته شده است.

5. مالکیت معنوی طرحها و پروژه ها در تمامی شرایط رعایت میشود.

4. منشور اخلاقی نسبت به محیط زیست:

تعریف: محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود و مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

1. شرکت، بعنوان یک مسئولیت اجتماعی، به رعایت حفظ محیط زیست، بعنوان اصل زیربنایی در توسعه پایدار، پای بند بود و در همه شرایط خود را نسبت به آن ملزم دانسته و از حقوق محیط زیست عدول نخواهد کرد.

2. شرکت برای اجرایی سازی این اصل مهم و ارزشی، از طریق اتخاذ تدابیر خاص و مشهود، پای بندی خود را به توسعه پایدار، نشان خواهد داد.


[1] Human capital

[2] Intellectual property: حق صاحب ایده، خلق یک فکر، تولید یک بسته خدمتی یا محصول

[3] Partners

[4] Consortium: ائتلاف چند شرکت یا موسسه برای انجام فعالیتها یا پروژه های خاص با هدف مشخص و حدود مسئولیت تفکیک شده