معرفی واحد توسعه کسب و کار بین الملل

واحد استراتژیک کسب و کار

عنوان واحد:

 

مدیر اجرایی:

 

هیات اجرایی:

 

رئیس هیات اجرایی:

 

اعضای واحد:

 

تاریخ آغاز فعالیت رسمی واحد:

 

چشم انداز :

 

ماموریتها:

 

ارزشها و قواعد حاکم:

 

مجموعه اقدامات اساسی:

 

شیوه ارتباط با واحد:

 

پروفایل و توانمندی اعضای گروه: