مجموعه برنامه های آموزشی شرکت مشاورین ایده ناب ویژن

عناوین برنامه های آموزشی و تخمین برآوردی مدت زمان مورد نیاز و گروههای اصلی هدف

ردیف  عنوان دوره  تعداد روز تعداد ساعت  مخاطبین 
1 آشنایی با مبانی عمومی تجاری سازی دانش  1 2 اعضای هیات علمی دانشگاه
2 آشنایی با مبانی کاربردی تجاری سازی دانش  1 3 پژوهشگران و فناوران 
3 آشنایی با مبانی کاربردی محصول محوری  1 3 دانشجویان تحصیلات تکمیلی
4 اصول و مبانی ایده پروری و انتخاب ایده مطلوب 1 3 دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و فناوران 
5 اصول تحلیل ذهنی آمادگی کسب و کار  1 5 پژوهشگران و فناوران 
6 تحلیل جذابیت و تناسب توسعه فناوری  1 6 پژوهشگران و فناوران 
7 اصول و مبانی کاربردی تحقیقات بازار و بازاریابی  3 12 پژوهشگران و فناوران 
8 آشنایی با مبانی اطلاعاتی تجاری سازی  1 3 پژوهشگران و فناوران 
9 روش شناسی تهیه طرح کسب و کار  4 16 پژوهشگران و فناوران 
10 روش شناسی تهیه طرح توجیه مالی و اقتصادی کاربردی 4 16 پژوهشگران و فناوران 
11 روش شناسی تهیه مدل کسب و کار  2 8 پژوهشگران و فناوران 
12 اصول و مبانی مدیریت و کنترل ریسک فناوری  2 8 پژوهشگران و فناوران 
13 روشهای تامین مالی و مشارکت در سرمایه گذاری  2 8 پژوهشگران و فناوران 
14 تهیه نقشه های اجرایی (CD,BD & DD) 3 12 پژوهشگران و فناوران 
15 مدیریت و کنترل پروژه - مفاهیم عمومی  1 4 پژوهشگران و فناوران 
16 مدیریت و کنترل پروژه - روشهای بکارگیری و عملیاتی 4 6 پژوهشگران و فناوران 

برای آگاهی از دوره ها و برنامه های آموزشی و شیوه تعامل، لطفا با پست الکترونیکی تماس حاصل بفرمایید

 

nasmoh1338@gmail.com

 

n.mohammadi@nicvision.net