Enter Title
افزودن محتوا...

 

   
 سرفصل های کاری واحد استراتژیک کسب و کار -

 

آموزش و توانمندسازی توسعه فناوری
1 مشاوره، هدایت و مدیریت راهبردی تاسیس و راه اندازی مراکز رشد 
2 عارضه یابی و بهینه سازی ساختاری و اجرائیات مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان 
3 آموزش فناوران و پژوهشگران شامل اساتید یا دانشجویان 
4 مهارت آموزی فناوریان و پژوهشگران شامل اساتید یا دانشجویان 
5 مشاره و هدایت شرکتهای دانش بنیان اعم از واحدها یا هسته های فناوری یا شرکتی 
6 تدوین برنامه کسب و کار، طرح توجیهی مالی و اقتصادی و مدل کسب و کار برای طرحها یا شرکتهای دانش بنیان 
7 مشارکت و سرمایه گذاری در طرحها و شرکتهای دانش بینان 
8 راهنمایی برای تجاری سازی (ورود به بازار) دانش فنی و فناوری 
9 برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با توسعه کسب و کار در سطح ملی و بین المللی 
10 ممیزی و اعتبارسنجی عملکرد شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد و ارائه راهکای ارتقا و تعالی سازمانی