چارچوب و قواعد حفظ مالکیت معنوی و تجاری

 

 

 رعایت مالکیت معنوی در شرکتها همیشه بعنوان یک چالش جدی محسوب میشود در شرکت مشاورین ایده ناب مدلی نسبتا ساده طراحی گردیده است که همه افرادی صاحب ایده یا روش، بسته نرم افزاری، یا هر گونه ابتکار یا ابداعی باشند می توانند با بهره گیری از این مدل به حفظ مالکیت معنوی خویش اطمینان حاصل نمایند. مدل زیر چکیده و تصویر مفهومی از آن را به نمایش گذاشته است