اخبار

شکل گیری کارگروه فناوری عرصه سلولی ملکولی - کلیک کنید برای مشاهده کل خبر

هسته نخبگان و استعدادهای درخشان در عرصه سلولی ملکولی تشکیل گردید این هسته مسئولیت برگزاری رویدادهای استارت آپ و توسعه و تجاری سازی فناوریهای سلولی ملکولی را برعهده خواهند داشت

نویسنده: مدیر سایت/پنجشنبه, 14 آذر,1398/دسته ها: گروه خبری

رتبه این مطلب:
5/0


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با چارچوب زیز تشکیل میگردد 

حضور در گروه ها آزاد است 

مشارکت بعنوان همکار در مدیریت و راهبری آزادانه صورت میگیرد 

اعضایی که تیم های مرکزی را تشکیل میدهند متعهد به اجرای مسئولیت های خویش می شوند 

هسته مرکزی تعهدات خاص به منظور توسعه هسته می سپارند 


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 

 

این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 

 

این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 
کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 


این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 


این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 


این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 


این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 


این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 


این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 

 

این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 

 

این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 

 

این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 

 

این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 

 

این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 

 

این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 


کارگروه نخیگان و استعدادهای درخشان برای هدایت و راهبری و تشکیل سامانه های تخصصی و فنی و  منتورینگ دانشجویان برای با اهداف زیز تشکیل میگردد 

رصد علم و فناوری های آتی و در مرحله تکوین و تهیه گزارشات تحلیلی مبتنی بر تاثیرات متقابل با سایر علوم و فنون و بر محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

انتخاب و پیشنهاد عنوان های پژوهشی و فناوری به منظور انتخاب عنوان پایان نامه و یا اجرایی سازی طرحهای فناوری و تجاری سازی 

هدایت و راهبری مهندسی ایده ها از ایده سازی تا ایه پروری و تشریح آنها 

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپ ویکندها و ساماندهی تیم های فناوری

هدایت، راهبری و مدیریت استارت آپها در توسعه فناوری و تجاری سازی و در قالب شتابدهنده مجازی 

منتورینگ شرکت های دانش بنیان و سایر کوچک تا متوسط به منظور ساختاردهی اجرایی و مالی 

 

این گروه بصورت خودجوش شکل گرفته و استراتژیهای خود را با محوریت شبکه سازی، توانمندسازی و پیاده سازی ایده های فناورانه تنظیم کرده است  

اعضای تیم مرکزی عبارتند از

زارعین 

 

این گروه تحت نظر و راهنمایی دکتر ناصر محمدی فعالیت میکند 


تعداد نمایش ها (395)/نظرات (0)

تگ ها:

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
افزودن نظر