اخبار

حضور تیم علمی و بازرگانی شرکت ادتک استرالیا در ایران

با توجه به هماهنگی بعمل آمده، شرکت ادتک یکی از شرکتهای معتبر در عرصه زیست فناوری و سلامت در راستای همکاری های بین ایران و استرالیا، به ایران سفر خواهند داشت برای آشنایی با شرکت ادتک به سایت شرکت مراجعه فرمایید www.addtec.com.au

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن برای دفتر توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و خدمات بهداشتی درمانی استراتژیهای توسعه فناوری و تجاری سازی را تدوین می کند

 

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن باتکای تجربه ارزشمند در عرصه توسعه فناوری و تجاری سازی، مسئولیت تدوین توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را براساس مدل تلفیقی از شیوه های نوین برنامه ریزی تدوین و در قالب کارت متوازن اهداف کمی را تنظیم می کند

حضور در نمایشگاه ایران فارما

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن در نمایشگاه ایران فارما 1395 حضوری فعال داشت

 

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن بعنوان یک شرکت مشاور در عرصه توسعه فناوری و تجاری سازی فناوری های سلامت در نمایشگاه ایران فارما حضور فعال داشت و بیش از 30 مذاکره در محل غرفه تشکیل گردید

آموزش فناوران - اصول و قواعد تجاری سازی و تولید صنعتی

برنامه آموزشی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد در آذر ماه 95 برگزار شد

همکاری با شرکت ادتک استرالیا

اخذ نمایندگی شرکت مشاورین ایده ناب ویژن ، از شرکت ادتک استرالیا برای توسعه فناوری دارویی و سلامت

همکاری شرکت مشاورین ایده ناب با شرکت ادتک استرالیا، برای توسعه فناوریهای دارویی و انتقال تکنولوژی می باشد
RSS
12345