اخبار

استقرار شرکت و آغاز فعالیت تجاری

دفتر کار شرکت در مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مستقر و فعالیت خود را آغاز کرد

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن در مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مستقر گردید. شرکت با استقرار در مرکز، بصورت مستقیم خدمات مشاوره ای خویش را د راختیار شرکتهای دانش بنیان و فناوران قرار خواهد داد

استقرار شرکت و آغاز فعالیت تجاری

شرکت مشاورین ایده ناب در طی قراردادی، با شرکت درنیان به قرارداد همکاری متقابل برای توسعه فعالیتهای عرصه توسعه سلامت دست یافتند

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن، به منظور استقرار دفتر مرکزی و توسعه فعالیتهای کسب وکار خویش در عرصه سلامت، طی توافق نامه ای با شرکت درنیان زمینه های همکاری متقابل را بررسی و به امضای قرارداد رسیدند

بدین ترتیب، این دو شرکت در راستای توسعه سلامت بصورت مشترک گام برداشته و خدمات مبتنی بر مشتری را مشترکا طراحی و اجرایی خواهند نمود

RSS
12345