اخبار

آموزش فناوران - اصول و قواعد تجاری سازی و تولید صنعتی

برنامه آموزشی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد در آذر ماه 95 برگزار شد

همکاری با شرکت ادتک استرالیا

اخذ نمایندگی شرکت مشاورین ایده ناب ویژن ، از شرکت ادتک استرالیا برای توسعه فناوری دارویی و سلامت

همکاری شرکت مشاورین ایده ناب با شرکت ادتک استرالیا، برای توسعه فناوریهای دارویی و انتقال تکنولوژی می باشد

برگزاری نشست فنی و مشورتی با شرکتهای دانش بنیان

نشست فنی و مشورتی با واحدها، هسته و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد زیست فناوری تشکیل شد

 

نشست کارشناسی، مشورتی و فنی و با هدف آشنایی واحدها، هسته ها و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و با حضور چندین واحد و مدیریت مرکز رشد تشکیل شد در این نشست دکتر محمدی، گزارشی از برنامه ها و فعالیتهای شرکت را ارائه کرده و امادگی شرکت را برای ارائه خدمات مشاوره ای اعلام کردند

RSS
12345678