مجموعه سخنرانی های از ایده تا بازار - تجاری سازی فناوری

محتوای برنامه های آموزشی از ایده تا بازار محصول  

بحث اول مفاهیم کلی 

N01 Commercialization idea and business model 1 conept.pptx

بحث دوم بیان ایده

N01 Commercialization idea and business model 2 idea .pptx 

بحث سوم مدل کسب و کار 

N01 Commercialization idea and business model 3 BM.pptx

بحث چهارم طرح تحلیل جذابیت و کشش و مزیت رقابتی در کسب و کار 

N02 Commercialization business plan 01.pptx

بحث پنجم تحلیل آمادگی استراتژیک برای توسعه و تجاری سازی فناوری 

N02 Commercialization business plan 02.pptx

بحث ششم استراتژیهای کسب و کار - مفاهیم و کارکردها 

N02 Commercialization business plan 03.pptx

بحث هفتم تحلیل و مدیریت ریسک فناوری 

N03 Commercialization Tech Risk Management.pptx

بحث هشتم طرح توجیه مالی و اقتصادی

N04 Commercialization Feasibility Study.pptx

بحث نهم - سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای فناورانه 

N05 Commercialization Investment Models.pptx

بحث دهم - تهیه نقشه های اجرایی بعلت حجم فایلها به 4 قطعه تبدیل شد 

N06 Commercialization Designs1.pptx

N06 Commercialization Designs2 .pptx

N06 Commercialization Designs3.pptx

N06 Commercialization Designs4.pptx