چشم انداز و رسالت

چشم انداز

 پایگاهی مطمئن برای شناسایی، شکوفایی و کارآفرینی استعدادهای کشور و مجموعه ای قابل اعتماد و مورد قبول برای تامین نیروی  انسانی کارآمد و کارآفرین شرکتها و سازمانها 

ماموریت 

ما باتکای نیروهای توانمند و ارزش آفرین، و ساختاری مطمئن و باستناد اصول و استانداردهای بین اللملی  در تربیت و تامین نیروی انسانی با مهارتهای تخصصی مناسب و متناسب با محیط کسب وکار، خواهیم کوشید و نیروهای تضمین شده را در اختیار شرکتها و سازمانها قرار خواهیم داد 

اقدامات و شرح خدمات 

این هسته در قالب واحد استراتژیک کسب و کار و در راستای تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی، و با رعایت آیین نامه ارتباط صنعت و دانشگاه و بعنوان یک واحد مستقل و با مدیریتی مستقل و با هدف توسعه کارآفرینی (تربیت نیرویهای متناسب با بازار کار و نیازهای صنایع و سازمانها) و کاریابی تشکیل می شود وظایف زیر را برعهده خواهد داشت»

1)     استعدادیابی: در این بخش از دانشجویان، اساتید و کارکنان استعدادیابی صورت میگیرد و با کشف استعدادها نسبت به استعداد پروری اقدام می کند و استعدادها را شکوفا می کند و برای مشاغل خاص گروه بندی میکند استعداد سنجی علمی، مهارتی و شخصیتی و قدرت خلاقیت و نوآوری از مبانی این بخش می باشد.  

(استعداد سنجی و استعداد یابی)

2)     تربیت: تربیت کارآفرینان و مهارت آموزی تخصصی و حرفه ای با تمرکز بر دانشجویان، استارت آپها و فناوران را برعهده داشته و در سه حیطه و سطح تربیت کارآفرینان را به انجام می رساند و گواهی معتبر صادر میکند

(کارآفرینی)

در سه سطح تخصصی مشخصات عمومی، مهارتهای تخصصی و مهارتهای زیربنایی حرفه ای

مشخصه های عمومی مثل نظم پذیری و اخلاق و منش عمومی

مهارتهای تخصصی متناسب با حرفه و شغل مثل توسعه فناوری، تولید، مهندسی نقشه های تولید، مدیریت کسب و کار، بازاریابی، فروش

مهارتهای زیربنایی حرفه ای مثل ارتباطات، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، توان معرفی، مهارتهای بازاریابی اجتماعی، خلاقیت ذهنی، ایده سازی و ایده پروری

3)     اشتغال آفرینی: شناسایی ظرفیت های استخدامی شرکتها و موسسات هدف، تربیت تخصصی و حرفه ای را برای مشاغل خاص برعهده خواهد داشت و نیروهای تعهد و تضمین شده در اختیار شرکتها و موسسات هدف قرار میدهد. نیروها بمدت سه تا شش ماه، بصورت آزمایشی در مقصد فعالیت کرده و در صورت پذیرش به استخدام در می آید. در این مدت نیروها در استخدان هسته خواهد بود که به شرکت تبدیل میشود.

(کاریابی)


هسته کارآفرینی و کاریابی ناب در مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز مستقر است و از طریق مرکز خدمات خود را در اختیار فناوران قرار دهیم 


 

مدل کسب و کار1)     مشتریان:

ü    دانشجویان رشته های مختلف در داخل (ترجیحا) و خارج از دانشگاه در همه مقاطع

o  خواسته مشتریان: برخورداری از هدف مشخص شغلی و کاری و آینده مشخص، کسب دانش و مهارتها و اعتماد بنفس برای انجام کارهای تخصصی و حرفه ای خاص 

و برخورداری از گواهی معتبر برای ارائه به گروههای هدف مثل سازمانها و شرکتها

ü    استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان  و شرکتهای تولیدی بازرگانی و دانشگاهها  

o  خواسته مشتریان: داشتن نیروهای انسانی با توانمندی و مهارتهای ویژه تخصصی و حرفه ای و متعهد به انجام کار 

و دارای صلاحیت ها و شایستگی های مناسب و متناسب با حرفه و شغل

2)     ارزش پیشنهادی:

ü    دانشجویان

o  ایجاد توانمندی و مهارتهای تخصصی و تعهد شده برای دانشجویان برای کارآفرینی و متناسب با استعدادهای آنها

ü    استارت آپ ها و کارآفرینان و شرکتها و موسسات و دانشگاهها

o  شناسایی نیازهای فنی و تخصصی و تحلیل دانش و مهارتهای تخصصی مورد نیاز

o  تربیت نیروهای توانمند و با مهارتهای تخصصی و متناسب با حرفه

o  تربیت نیروهای با توان چرخش استراتژیک و کار در محیط های ناآشنا در عرصه ناآشنا

o  تامین نیروی انسانی تعهد و تضمین شده

3)     ارتباط با مشتریان:

ü    از طریق شبکه مجازی

ü    شبکه رسمی

4)     کانالهای توزیع خدمات:

ü    ثبت نام در سایت رسمی

ü    بازاریابی در دفتر واحد

ü    بازاریابی در شرکتها و سازمانها

5)     فعالیتهای کلیدی:

ü    سازماندهی تیم همکار

ü    طراحی سیستم های تبلیغی ترویجی

ü    طراحی ساختار قراردادها

ü    ساماندهی استعدادسنجی

ü    ساماندهی نیازسنجی

ü    طراحی سیستم مهارت آموزی

6)     منابع کلیدی:

ü    سابقه کاری مناسب

ü    وجود تیم ها و واحدهای استراتژیک همکار

ü    دسترسی به دانش و منابع علمی معتبر

7)     شرکای کلیدی:

ü    دانشگاه علوم پزشکی البرز

ü    پارک علم و فناوری البرز

ü    صندوق پژوهش و فناوری استان البرز

ü    واحد استراتژیک ارتباط صنعت و دانشگاه

8)     منابع درآمدی:

ü    برگزاری دوره های استعدادسنجی شغلی و مهارتی

o  این موارد بصورت انفرادی یا گروهی صورت میگیرد و هزینه استعدادسنجی در ابعاد مختلف شخصیتی، دانشی، مهارتی 

و شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل براساس جدول مشخص دریافت میشود

ü    برگزاری دوره های آموزشی و خدمات مشاوره ای

o  برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای در قالب دوره های مشخص و مدون می باشد 

که این دوره های آموزشی بصورت انفرادی، گروهی در دانشگاه و یا در شرکتها و سازمانها برگزار میگردد

ü    تامین نیروی انسانی شرکتها، سازمانها، و دانشگاهها

o  شناسایی تقاضاهای استخدامی و تحلیل امکان تامین و مذاکره مستقیم برای تامین و معرفی نیروها 

o  برگزاری دوره های استخدامی براساس استعدادیابی تخصصی و ظرفیت شناسی و تربیت و تامین نیروی مناسب

o  معرفی موردی استعدادها برای جذب در بازارهای هدف و سازمانها و شرکتها

9)     ساختار هزینه ای:

ü    توسعه زیرساخت سایت شرکت

o  زیرساختها شامل طراحی سایت، اماده سازی فرمها و دستورالعملها، تجهیزات مورد نیاز می باشد

ü    توسعه شبکه های مجازی

o  شبکه مجازی در اینستاگرام با رویکرد بازاریابی و هم چنین در توئیتر راه اندازی میشود  

ü    توسعه طرحها و برنامه ها

o  طراحی برنامه های آموزشی و تولید محتواها و تولید محتواهای چندرسانه ای،

ü    هزینه های تبلیغی ترویجی

o  تولید محتوای تبلیغی و ترویجی و برندینگ و انجام فعالیت های ترویجی

ü    (برای کاهش هزینه ها مدل همکاری با همکاران بر اساس مدل پورسانت یا سهم از قراردادهاست) 

خدمات

خدمات در مرحله راه اندازی و دوران استارت آپ هسته 

آموزش گروهی - برای آموزشهای گروهی حداقل 10 نفر باید باشند 

خدمات مشاوره ای برای طراحی سیستم فناوری 

ارزیابی طرحهای فناوری از مرحله طراحی ایده تا مرحله طرح کسب و کار 

نظارت بر اجرای طرحهای و پروژه های فناورانه و ارائه گزارشهای راهبردی برای توسعه فناوری و تجاری سازی فناوری 

همکاری در تهیه گزارشات به سرمایه گذاران و صندوق پژوهش و فناوری 

همکاری در ساختار سازی شرکت


نکته مهم: هم اطلاعاتی که در خدمات مشاوره ای و پروژه ای ارائه میشود کاملا محرمانه خواهد بود و در صورت درخواست، فرم مشخصی برای قراردادهای محرمانگی به امضای طرفین می رسد  تعرفه خدمات

تعرفه خدمات بر اساس سه چارچوب زیر محاسبه میشود

 در کلاسهای آموزشی براساس شهریه ثبت نام در کلاسهاو تخفیفات  

در خدمات مشاوره ای براساس تعداد ساعت مشاوره 

 در همکاری پروژه ای براساس محاسبه حجم و ارزش کاری در پروژه ها و توافق طرفین 


حق الزحمه مشاوره: بازای هر ساعت مشاوره 

برای پری استارت آپ ها 200 هزار تومان 

برای استارت آپهای در مرحله رشد 400 هزار تومان 

برای شرکتهای در مرحله تجاری سازی و فروش 600 هزار تومان 

برای شرکتهای در مرحله تثبیت بازار ساعتی یک میلیون تومان