شیوه های همکاری با شرکت

 

الف) همکاری مبتنی بر پروژه

 

 در این شیوه همکاری، بصورت فردی یا گروهی یا شرکتی، نسبت به عقد قرارداد مشخص و با زمان بندی و مبلغ بصورت پروژه ، قرارداد همکاری امضا می گردد . دراین همکاری، براساس پروژه، همکاری مدت دار می باشد

 

ب) همکاری مبتنی بر واحد استراتژیک کسب و کار

 

 در این نوع همکاری ، ابتدا واحد استراتژیک کسب و کار، تعریف و مشخصات و ابعاد آن تعیین می شود. مدیر ذیصلاح برای آن تعیین و ضوابط همکاری مشخص میشود

 

مدیر واحد استراتژیک کسب و کار، براساس قراردادی که با سفارش دهندگان یا پیمارانکان  به امضا می رسد بصورت درصد از کل درآمد واحد با مدیریت پروژه قرارداد امضا میگردد و همه عوامل و هزینه های مرتبط با اجرا، اعم از هزینه های مربوط به بیمه و مالیات، برعهده مدیریت خواهد بود

 

شرکت مشاورین ایده ناب، در سرفصل جداگانه همه درآمدها و هزینه های مربوط به پروژه را نگهداری و بصورت ماهیانه و بر حسب ضرورت در فواصل کمتر، با مدیریت پروژه ارزیابی می شود.    

ج) خدمات مشاوره ای

 

 در خدمات مشاوره ای که عمدتا بصورت ساعتی یا پروژه ای می باشد، براساس محتوا و حجم و ارزش عملیات اجرایی و ارزش افزوده آن، با مشاور قرارداد مدت دار امضا می گردد