شیوه های همکاری با هسته کارآفرینی و کاریابی

چارچوبهای همکاری با هسته توسعه کارآفرینی و کاریابی ناب 


الف) همکاری مبتنی بر پروژه

 در این شیوه همکاری، بصورت فردی یا گروهی یا شرکتی، نسبت به عقد قرارداد مشخص و با زمان بندی و مشارکت مشخص، قرارداد   همکاری امضا می گردد . دراین همکاری، براساس نوع و ماهیت پروژه، همکاری مدت دار و با تکالیف و تعهدات مشخص می باشد

این پروژه ها می توانند اموزشی، پژوهشی یا خدماتی باشد همکاران می توانند پروژه های خود را از طریق هسته اجرایی سازند  

ب) همکاری مبتنی بر واحد استراتژیک کسب و کار

 در این نوع همکاری ، ابتدا واحد استراتژیک کسب و کار، تعریف و مشخصات و ابعاد آن تعیین می شود. و نوع و شیوه همکاری فیمابین هسته ها مشخص می گردد 

مدیر واحد استراتژیک کسب و کار، براساس قراردادی که با سفارش دهندگان یا پیمارانکان  به امضا می رسد بصورت درصد از کل درآمد واحد با مدیریت پروژه قرارداد امضا میگردد و همه عوامل و هزینه های مرتبط با اجرا، اعم از هزینه های مربوط به بیمه و مالیات، برعهده مدیریت واحد استراتژیک کسب و کار خواهد بود


ج) خدمات مشاوره ای

 هر کدام از واحدها و هسته ها می توانند در قالب قرارداد مشخص از  خدمات مشاوره ای سایرین استفاده کنند بدون اینکه در طرح یا  پروژه مالکیتی داشته باشند ملاک عمل و همکاری توافق طرفین است بدین ترتیب که، در قرارداد داخلی بین هسته ها و واحدها یا حتی اشخاص حقیقی، قراردادهمکاری مشاوره ای منعقد میگردد 


برای همکاری با هسته کارآفرینی و کاریابی، روزهای سه شنبه در طی نشست مشترک مذاکره و هماهنگ خواهیم شد 

برای هماهنگی جهت نشست از طریق واتس آپ یا پیامک به شماره 09122850390 تماس حاصل فرمایید