واحدهای استراتژیک

مقدمه

واحدهای استراتژیک در مفهوم دیگر، واحدهای استراتژیک کسب و کار می باشند که بعنوان واحدهای مستقل و سودآور محسوب می شوند این واحدها دارای اختیارات و حدود مشخص شده وظایف و مسئولیت ها را داشته و بصورت کلی می توانند در حوزه تعریف شده واحد کسب و کار پروژه های متعددی تعریف کرد

 

اصول و قواعد حاکم بر واحدهای کسب و کار استراتژیک

در شرکت مشاورین ایده ناب، یک واحد کسب و کار استراتژیک، به واحدی اطلاق میشود که از نظر ساختاری زیر مجموعه شرکت اصلی محسوب و از همه مقررات و آیین نامه های بالادستی تبعیت میکند مگر اینکه، با درخواست مدیر گروه، و تصویب هیات مدیره شرکت اصلی، تصمیم گیری اتخاذ گردد.

از نظر ماهیت کسب و کار، هر واحد اس بی یو، یک مرکز سودآوری profit center  محسوب میشود و طبعا باید نسبت درآمد به هزینه بالاتر از یک و با ترجیح شرکت، حداقل 1.3 باید باشد

هزینه های واحد کسب و کار، از محل پروژه هایی که قرارداد می بندند تامین میشود

کل عملیات مالی و اجرایی در قالب شرکت اصلی انجام میشود

هر ماه عملکرد شرکت بصورت کلی و علی الحساب پرداخت و بعد از حسابرسی و انجام عملیات مالی سالیانه، عملکرد کل سال تسویه حساب میشود

با پیشنهاد هر کدام از اعضای گروه، تایید اکثریت، و تصویب شرکت اصلی، امکان جذب نیروی جدید برای گروه وجود خواهد داشت

براساس سیاست کلی شرکت، بعد از جا افتادن کسب و کار، و مطلوبیت از نظر سودآوری، با تایید اعضای تیم و با تقاضای مدیر اس بی یو و تصویب شرکت مشاورین ایده ناب ویژن، شرکت جدید (شرکت سهامی خاص) بصورت شرکت کاغذی و با مالکیت اکثریت گروه اس بی یو و سهم حداکثر 49 درصدی شرکت اصلی تشکیل و بصورت مستقل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 

اس بی یو می تواند به شرکت تبدیل شود و اعضای گروه اس بی یو، هسته هیات موسیس شرکت جدید محسوب میشود.

اولویت ترکیب شرکت جدید با اعضای گروه بوده و هر کدام از اعضا به اختیار می توانند بعنوان سهامدار وارد شرکت جدید نشوند، یا با تصویب مطلق اعضای گروه (بالاتر از دو سوم) امکان ورود نیروهای جدید وجود خواهد داشت.

در رای گیری هیات موسس، هر کدام از اعضا بدون در نظر گرفتن، تعداد سهام، از رای یکسان برخوردارخواهند بود

شرکت اصلی، مکلف است با تشکیل اس بی یو و یا تاسیس شرکت تخصصی مربوطه، از آن بخش از فعالیتهای مربوط به اس بی یو، خارج گردد و بصورت کامل به شرکت جدید التاسیس واگذار نماید

شرکت اصلی، هیچگونه فعالیت موازی با واحد اس بی یو و یا بعد از تاسیس شرکت نخواهد داشت مگر اینکه گروه اس بی یو یا شرکت جدید، رسما موردی را اعلام نماید. در هر حال، اولویت انجام هر گونه فعالیت مرتبط با اس بی یو یا شرکت جدید، می باشد و شرکت اصلی از انجام فعالیت موازی خودداری خواهد کرد

بعد از سه تا پنج سال از فعالیت شرکت، با توافق طرفین، شرکت اصلی می تواند از شرکت جدید خارج و سهام خود را بصورت کامل به سایر شرکاء بفروشد در صورت عدم تمایل، اجازه خواهد داشت به دیگر متقاضیان عرضه کند

واحد اس بی یو یا شرکت جدید التاسیس، می تواند با درخواست کتبی و موافقت مجمع فوق العاده، ، بخشی از سهام شرکت اصلی را بخرد

مبنای قیمت گذاری، ارزش روز کارشناسی بوده و در نهایت با توافق طرفین می باشد

 

-------------------------------------------------------------------------

 

مدل کسب و کار واحد استراتژیک کسب و کار

شیوه اجرایی سازی موارد کسب و کار:

واحد کسب و کار، یک مدیر خواهد داشت

مدیر کسب و کار، با معرفی گروه و با تصویب هیات مدیره شرکت، این سمت منصوب میشود. 

هر مورد کسب و کار، دارای طرح و برنامه مشخص خواهد بود

گروه، مسئولیت تهیه طرح اجرایی، چارچوب زمان بندی و مدیریت پروژه را برعهده خواهد داشت

برای هر مورد در عرصه کسب وکار، یک مدیر پروژه در نظر گرفته میشود مدیر می تواند راسا مدیریت پروژه(ها) را برعهده داشته باشد

فقط افرادی از گروه که در اجرایی شدن پروژه نقش داشته باشند براساس طرح، می توانند از حق و حقوق لازم برخوردار باشند.

با تصویب کارگروه، و بر مبنای طرح کسب و کار، بین 5 تا 10 درصد از کل قرارداد، بعد از کسر کسورات قانونی، بعنوان حق بازاریابی تعلق میگیرد.

از سود خالص بعد از کسر همه کسورات قانونی و مالیات، معادل دوسوم به اعضای گروه، و یک سوم به شرکت اصلی تعلق میگیرد.

سهم هر کدام از اعضای گروه، در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی رسمی، و در تحت قالب پاداش سالیانه، پرداخت میگردد.

واحدهای استراتژیک کسب و کار

 

الف) واحد استراتژیک کسب و کار بین المللی

این واحد، همه امور بین الملل  اخذ نمایندگی مدیریتی و مشاوره را برعهده خواهد داشت

ب) واحد استراتژیک کسب و کار توسعه مراکز رشد کشور

این واحد مسئولیت هماهنگی مراکز رشد، برنامه ریزی های آموزشی و مشاوره ای و هم چنین تهیه طرحهای کسب و کار و توجیهی مالی و اقتصادی و مدل کسب و کار یا نقشه های اجرایی را بر عهده خواهند داشت

ج) واحد استراتژیک کسب و کار - راه اندازی مرکز رشد و تجاری سازی خصوصی

این واحد مسئولیت، ساماندهی و راه اندازی یک مرکز رشد خصوصی را با جلب حمایت سرمایه گذاران برعهده خواهد داشت

ج)واحد استراتژیک کسب و کار، راه اندازی کلینک های مغزی فناوران  

این واحد مسئولیت، راه اندازی کلینیک های مغزی فناوران را با همکاری متخصصان نوروساینس بر عهده دارد این کلینیک ها آمادگی ذهنی فناوران را برای ورود به کسب و کار ارزیابی کرده و در مرحله دوم برای آنانی که استعداد بالقوه دارند، نسبت به توانمندسازی ذهنی و عملی اقدام خواهند کرد