هسته مرکزی

اعضای هسته مرکزی 

خانم ماندانا عسکری - دبیر گروه 

بخش رصد علم و فناوری - روحانی 

بخش گزارش فناوری ها، موفقیت ها و شکست ها و درسهای آموخته - خسروی 

بخش گزارش هسته ها، واحدها و فناوری ها - عالیشاه 

بخش خبری در سطح ملی و بین المللی - عبدی 

بخش چالشها، و مشکلات ملی در توسعه و تجاری سازی فناوری ها

بخش سلامت و زندگی سالم با فناوری های زیستی - حاجیان 

بخش اطلاعیه ها و فراخوانها و استعلام
 


چارچوب نشریه مینروا

  

نشریه مینروای کارآفرینی 


مقدمه  

مینروا الهه خرد و دانایی در دوران روم باستان است

مینروا به الهه حکمت، هنر و سلامت هم معروف است
مینروا نماد خردورزی استعدادهای درخشان در عرصه فناوری و نوآوری می باشد


چارچوب انتشار نشریه 

نشریه مینروا (نشریه علمی، علمی، فرهنگی و اجتماعی، و قطعا غیرسیاسی و گرایش سیاسی) بصورت گاهنامه الکترونیکی این بخش ها با بصورت پایه پوشش خواهد داد


اهداف نشریه 

اطلاع رسانی از آخرین دستاوردهای علمی و عملکرد گروهها و کمیته ها 


ابعاد فعالیت نشریه 

بخش خبری مینروا شامل اخبار داخلی گروه و هم اخبار مرتبط در سطح ملی و بین المللی

بخش گزارش رصد علم و فناوری

بخش گزارش فناوریها، موفقیت ها و شکست ها و درسهای آموخته

بخش اطلاعیه ها و فراخوانها و استعلام ها (با هدف هم افزایی داخل گروه)

بخش زندگی سالم و با کیفیت

بخش گزارش فعالیت هسته ها و گروهها و هم چنین برنامه های آموزشی و رویدادها

بخش مشکلات و چالشهای ملی در توسعه کارآفرینی، فناوری و تجاری سازی

فلسفه ذهنی درمدیریت نشریه 

نشریه صرفا براساس تاریخ دریافت مطالب و گزارش گروهها نسبت به انتشار آنها اقدام می نماید و به قداست عدد 7، در هر بخش 7 مطلب در هر نشریه

هفت بار طواف کعبه، هفت بار سعی بین مروه و صفا، هفت بار رمی جمرات،

هفت خان رستم و اسفندیار، هفت سین نوروز،

هفت شهر عشق و سلوک مولوی و عطار،

هفت سال قحطی و هفت سال فراوانی،

هفت طبقه زمین و آسمان، هفت کره و هفت دریا، عجایب هفت‌گانه، هفت روز هفته، هفت رنگ اصلی، هفت‌سیاره، هفت قلم آرایش، هفت تکبیر و هفت تهلیل و هفت خط روزگار